• Petsamon kuntaan kuului runsaasti luonnonoloiltaan erikoisia ja ainutlaatuisia alueita. Jäämeren läheisyydestä etelään aina Saariselän tunturien itävyöhykkeen yli Jaurujokilaaksoon ja Korvatunturille asti ulottuvan alueen luonto muuttui ja vaihteli suuresti sekä metsien ja muun kasvillisuutensa että eläimistönsä puolesta. Jäämeren rannikon ihmeellinen luonto tarjosi runsaasti uusia kohteita ja elämyksiä sekä matkailijoille että luonnontutkijoille. Erityisesti kasvi- ja hyönteistieteellisesti alue oli erikoinen lännen ja idän lajiston kokonaisuus. Myös rannikon sekä lajistoltaan että määrältään rikas, eksoottinen merilinnusto oli tärkeä tutkimis- ja havainnointikohde sekä lintutieteilijöille että turisteille. Jäämeren rannikkon ja saarien puuton tai vähäistä tunturikoivua kasvava alue muuttui sisämaahan siirryttäessä. Tunturit tulivat rinteiltään loivemmiksi ja näiden välisillä jokien laaksomailla alkoi esiintyä myös havupuita, pääasiassa mäntyä, sekapuuna saattoi paikoin kasvaa myös kuusta.

  Kuva 1. Legendaarisen helmenpyytäjä Huhti-Heikin kotipaikka Petsamon Lounajärvellä. (Kuvaaja: Arvi Saverikko. Kuva: Lapin Maakuntamuseo)

  Kuva 2. Pintakulon polttamaa jäkäläkannasta Jaurulla v. 1937. (Kuvaaja: Arvi Saverikko. Kuva: Lapin Maakuntamuseo)

  Kuva 3. Etelä-Petsamossa kasvoi sankkoja metsiä. Kuvassa Jaurujoen mänty- ja kuusimetsää v. 1937. (Kuvaaja: Arvi Saverikko. Kuva: Lapin Maakuntamuseo)

  Luonnonsuojelualueet
 • Liinahamari
  Luonnonsuojelulaki astui voimaan 1.7.1923. Tämän jälkeen professori Kaarlo Linkolan valmistelun tuloksena Metsähallitus esitti vuonna 1927 perustettavaksi Petsamoon Pääskypahdan, Heinäsaarien ja Pummangin luonnonsuojelualueet.

  Aloitteen Pääskypahdan luonnonsuojelualueen perustamisesta oli tehnyt Metsähallituksen Petsamon hoitoalueen metsänhoitaja Jarl Carpelan. Alueen maaperä sisältää runsaasti kalkkia, minkä seurauksena kasvillisuus on rehevää ja rikasta. Lakiosassa on myös tunturikasvillisuutta. Suojeltavaksi ehdotetun alueen pinta-ala oli 2500 – 3000 ha.

  Iso ja Pieni Heinäsaari käsittävät kaksi Jäämeren saarta, joilla pesii rikas merilinnusto. Saarilla asustaa 65 lintulajia, joista 34 pesivinä. Lintujen kokonaismäärä vaihtelee 50 000- 100 000 välillä. Pummanginniemi oli noussut suojeltavien alueiden joukkoon sen jälkeen kun tri Ernst Häyrén ja Metsähallituksen pääjohtaja A.K. Cajander olivat käyneet alueella. Alueella todettiin olevan erikoisia geologisia muodostumia, lintujen pesimäkallioita sekä monipuolinen, harvinaislaatuinen kasvillisuus. Häyrén laati vuonna 1926 yhdessä sovitun rauhoitusesityksen, joka liitettiin mukaan em. ehdotukseen. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen vuonna 1928, mutta Korkeimman oikeuden epäävän lausunnon seurauksena lakiehdotusta ei vahvistettu. Vasta vuonna 1939 perustettiin ehdotetut luonnonsuojelualueet. Petsamon eteläosien laajat metsäalueet Lutto- ja Jaurujoen vesistöalueilla eivät 1920- ja 1930- luvulla vielä olleet luonnonsuojelullisen kiinnostuksen kohteina.


  Kuva 1. Pummanginniemi tunnettiin lintupahtaistaan. (Kuva: Lapin maakuntamuseo)

  Kuva 2. Heinäsaaren majakka. (Kuva: Lapin maakuntamuseo)

  Suomen yleiskartassa 1943 näkyvät Petsamoon perustetut luonnonsuojelualueet. (Kartta: Maanmittauslaitos)

  Petsamon metsät 1920-luvulla
  Tiedot perustuvat osittain maantieteilijä V. Tannerin kirjoitukseen ”Voidaanko Petsamon aluetta käyttää hyödyksi” (Fennia 49, 1929.), osittain Metsähallituksen metsänarvostelijoiden T.J. Havaksen ja V. Lindholmin vuonna 1923, Nautsin suunnalla ja Alvar Lindströmin vuonna 1927 Petsamojoen vesistöalueella suorittamiin metsänarviointeihin ja kartoituksiin.

  Petsamon keski- ja pohjoisosien metsien laajuudesta ja puulajivaltaisuudesta saa yleiskäsityksen V.Tannerin v. 1927laatimasta Petsamon kihlakunnan pohjoisosan yleiskartasta, joka perustuu osaksi myös em. Metsähallituksen metsänarviointeihin. Karttaan on merkitty myös vesistöalueiden rajat. Petsamon metsäalueita onkin syytä tarkastella vesistöalueittain, jolloin sekä metsien sijainnin ja luonnonolojen että niiden käyttöhistorian perusteella nousee esille uusia tekijöitä.

  Kartassa näkyvät rannikkoalueen ja sisämaan tunturiseutujen paikoin laajatkin metsättömät alueet. Huomiota kiinnittää erityisesti Petsamojokilaaksonsuuri koivumetsien ja yksittäisten mäntyjen alue. Sen sijaan Paatsjokilaaksossa mäntyvaltaisten metsien laajuus on toista luokkaa. Paatsjoen alajuoksulla sijaitsevan Salmijärven seudulta aina Nautsin vesistöalueelle ulottuva ja siellä laajeneva mäntyvaltaisten metsien alue tarjosi mahdollisuuksia sekä paikallisen puuhuollon järjestämiseksi että myös laajemmalle metsätaloudelle. - Petsamon kunnan parhaat metsät sijaitsivat kauempana alueen eteläosissa Luton vesistöalueella sekä Korvatunturin pohjoispuolella sijaitsevalla Jaurujoen alueella. Aikaisemmin joillakin Luton metsä alueilla oli venäläisten hallinnan aikana suoritettu hakkuita ja puutavara uitettu Muurmanskiin.

  Nautsin ja Petsamojoen alueen metsistä on käytettävissä tarkentavia tietoja suoritettujen metsänarviointien perusteella.
  Kartta: Petsamon kihlakunnan pohjoisosa. V.Tanner, Fennia 49. Lisämerkinnät: Olli Sandström

  Kartta yllä: Petsamon kihlakunnan pohjoisosa. Petsamon keski- ja pohjoisosien metsien laajuudesta ja puulajeista saa käsityksen kartasta, joka perustuu osaksi myös Metsähallituksen metsänarviointeihin. Karttaan on merkitty myös vesistöalueiden rajat. (Kartta: V. Tanner, Fennia 49. Lisämerkinnät: Olli Sandström)
  T. J. Havas: ”Tämän Paatsjoen hoitolohkon metsät ovat miltei järjestään mäntyvaltaisia. Kasvullisista maista on vain. 0,6 % koivuvaltaisia. Niitä löytyy tavallisimmin purojen varsilla, ollen tyypiltään lehtomaisia korpia. Koivut ovat täällä kuitenkin teknillisesti ala-arvoisia, joten niillä ei ole juuri mitään taloudellista merkitystä. – Närettä esiintyy hoitolohkon kasvullisella maalla vain harvoina yksilöinä. Kehnokasvuisillakin mailla on vain yksi kuvio närevaltainen, nim. eräs Nvkp (kuv. 158). Näin ollen on selvää, että hoitolohkolla tulevat kysymykseen vain mäntymetsien hoitoon soveltuvat hoitotoimenpiteet.”… ”Miltei 1/3 kasvullisen maan alasta on vanhimman (201+) ikäluokan hallussa. Sitä löytyy jokseenkin samoissa suhteissa hoitolohkon eri osissa. Tavallisimmin sitä esiintyy ylispuina keski-ikäisen (130–170 v.) metsän joukossa, milloin taajemmassa milloin harvemmassa. Mutta löytyy myöskin tasaikäisiä, vanhimpaa ikäluokkaa olevia metsiköitä.”

  V. Herold: ”Karttaosalla ei sillä aikaa, kun alue on ollut Suomen hallussa, ole toimitettu hakkauksia, leimauksia tai minkäänlaisia muita metsänhoidollisia töitä.” Menekkiolot: ”Alueelta ovat puut kuletettavat Paatsjoelle Nautsi- ja Kornettijoen sekä niihin yhtyvien purojen kautta. Kumpaakaan väylää ei ennen ole käytetty uittoon eikä siitä syystä ole kuntoonpantu tätä tarkoitusta varten. Nautsijoen alueella oleva osa on 35 kilometrin pituinen ja uitolle sopiva. 2:lta karttaosalta on puut vedettävät sinne 18034,95 hehtaarin alalta, jonka koko puumäärä on 696 376 kuutiometriä. 22–28 senttimetriä täyttävien arvopuiden luku alueella on 411400 kappaletta, 28+ senttimetriä täyttävien on 443050 kappaletta. Kornettijokea ja siihen yhtyviä ojia ei ilman suurempia kuntoonpanemis-kustannuksia voi käyttää uittoväyläksi. Sen pituus Paatsjoelle on suunnilleen 30 kilometriä. Karttaosalta ovat puut vedettävät sinne 9198,2 hehtaarin alalta, jonka koko puumäärä on 382532 kuutiometriä. 22–28 senttimetriä täyttävien arvopuiden luku on 268 550 kappaletta, 28+ senttimetriä täyttävien on 169800 kappaletta.”  Kartta osasta Petsamon hoitoaluetta. Tehty metsänarvostelijain T.J.Havaksen ja V.Heroldin v.1923 mittausten mukaan. Metsähallitus 1924.

  Kartta yllä: Nautsijoen hoitoalue. (Kartta: Kansallisarkisto)
  Teksti: Alvar Lindström: Petsamonjoen hoitolohko, 1927. (Olli Sandström)

  ”Niin kuin yleensä metsänrajaseuduilla metsät ovat harvoja, niin ovat ne täälläkin, mitä erikoisesti mäntymetsiin tulee. Suurilla alueilla esiintyy mänty vain hajallisina yksilöinä, niin kuin esim. Petsamonjoen alajuoksulla. Kuitenkin on mäntyä sellaisillakin seuduilla varemmin ollut runsaammin niin kuin lahoavista kannoista ja maatuvista rungoista voi päätellä. Toisilta alueilta, joissa mäntyä myöskin aikaisemmin on löytynyt, on se kokonaan hävinnyt. Runsaammin tavataan mäntyä tällä hetkellä Lammasjoen keskijuoksun kohdalla Tuuli- ja Silkajärvien seuduilla, niiden eteläpuolella. Eteläraja alkaa Deamsepatskin kohdalta kulkien aluksi jonkun matkaa Lammasjokea myöten ja sitten viistottain Oulinjunea kohden, kiertäen mainitun tunturin pohjoispuolitse. Edelleen jatkuu mäntymetsien alue Sigruvainjunen Tuulijärveen laskeutuvilla rinteillä. Männyt harvenevat tästä Petsamojokeen päin jonkun verran, samoin jo toisella puolen on mäntyä harvemmin, kunnes Päshasjoen ja kartotetun alueen nurkkauksessa taas esiintyy runsaammin joskin pienehköllä alueella. Kokonaan puuttuu mänty Petsamon ja Lammasjoen yläjuoksulta, jossa ei ole edes minkäänlaisia merkkejä varemmasta esiintymisestä havaittavissa. Ylempänä kerrotut mäntymetsät eivät ole kuten jo aikaisemminkin on huomautettu mitään puhtaita männiköitä, vaan runsaasti koivun sekaisia, joten mänty näilläkin alueilla pitempänä rungoltaan saa paremmin ylimetsän luonteen.

  Kuten ikäluokkasuhteiden yhteydessä on jo aikaisemmin huomautettu puuttuu männyltä kaikki nuoremmat ikäluokat ja nykyiset männyt ovat jo suurimmalta osaltaan yli-ikäisiäkin ja siis hakkuukypsiä. Niiden siemenenvalmistuskykykin on jo useassa tapauksessa siksi heikko, että edullistenkin ilmastosuhteitten sattuessa eivät ne kunnollista siementä enää tuota ja koivu on nyt jo vallannut alueet siksi tarkkaan, että männyn olemassaolo edelleen mainituilla seuduilla on kysymyksenalaista, omaan onneensa jätettynä. Koivu tukahduttaa varjostuksellaan kaiken mahdollisesti nousevan männyn taimiston. Metsänhoidon tehtävänä mainituilla seuduilla on vallata männylle takaisin sille luonnostaan kuuluvat alueet. Tämä sitäkin suuremmalla syyllä kun koivulla mutkaisen ja lyhyen runkonsa, joka useasti vielä on lahokin, ei ole muuta merkitystä kuin polttopuuksi, jolle taas alueella ei löydy juuri nimeksikään menekkiä. Männyn kylvöä tuskin on suositeltava, sillä sen onnistumisen voi itämisaikana mahdollisesti sattuvat epäedulliset ilmasto-olot tehdä epävarmaksi, istuttaminen sen sijaan vienee parempiin tuloksiin.


  Mitään lumivahinkoja enempää kuin myrskyvaurioitakaan ei alueen metsissä ole huomattavissa. Mutta sen sijaan keloutuminen on sangen yleinen ilmiö ja johtunee se tervasrososta ja kuivattavista tuulista. Palovahinkoja, jotka Pohjois-Suomessa ovat niin yleisiä, ei alueella ainakaan suurempia miesmuistiin ole ollut. Ainoastaan pienempiä paloja sattuu kuten kesällä 1927, mutta rajoittuu niiden alue vallitsevan lehtimetsän vuoksi kovin pieneksi. Että alueella joskus on ollut, ehkä suurempiakin paloja, sitä todistavat hiiltyneet kannot ja palokorot vanhemmissa männyissä, mutta lienevät mäntymetsät alueella silloin olleet laajemmalti levinneet. Niin kuin muuallakin, niin ovat palot täälläkin suurimmalta osalta olleet supistamassa mäntymetsien alaa ja koivun levenemistä mainituille alueille.”

  Talouskartta Petsamon hoitoalue, Petsamojoen vesistöalue. Tehnyt v.1927 Alvar Lindström.

  Kartta yllä: Talouskartta. Petsamon Hoitoalue. (Kartta: Oulun maakunta-arkisto)

  Petsamon geologia
  Teksti: Jarmo Lahtinen
  Lue laajempi artikkeli täältä: Jarmo Lahtinen: Petsamon nikkeli. Geologiaa, malminetsintää, metallin tuotantoa.
  Tarton rauhanneuvotteluissa Petsamon alueen malmivarannoista ei ollut vielä tietoa, mutta alueen luonnonvaroja alettiin heti tutkia. Rikas nikkeliesiintymä löytyi Suomen geologisen toimikunnan suorittamissa tutkimuksissa jo vuonna 1921, mutta varsinaiset hyödyntämistutkimukset ajoittuivat vasta 1930-luvulle kaivosoikeuksien siirryttyä kanadalaisen Inco Ltd:n englantilaiselle tytäryhtiölle (The Mond Nickel Co).
  Petsamon tultua maamme hallintaan kiinnostui Suomen geologinen toimikunta (nykyisen Geologian tutkimuskeskuksen ’kantaisä’) alueen malmimahdollisuuksista. Positiiviset arviot perustuivat lähellä sijaitseviin malmityyppeihin, ennen kaikkea Kirkkoniemen rautamalmiesiintymään sekä rannikolta tunnettuihin lyijypitoisiin juonimuodostumiin. Lopulta nämä malmityypit osoittautuivat vähemmän potentiaalisiksi, mutta sen sijaan törmättiin aivan toisenlaiseen ’aarteeseen’, mittaviin nikkeliesiintymiin, jotka liittyivät erikoisiin emäksisiin ja ultraemäksisiin muodostumiin.

  Gneissivaltaisella geologisella alueella tavattiin kaarenmuotoinen Petsamon länsirajalta aina itärajalle ulottuva pääasiassa vulkaanisista kivistä koostuva muodostuma, jonka keskellä kohosivat Petsamotunturit. Nikkelipotentiaalinen kivilajivyöhyke sijoittui useita kymmeniä kilometrejä pitkäksi nauhaksi muodostuman pohjoiseen osaan.

  Myös muualla maailmassa oli huomioitu Petsamon nikkeliesiintymät. Alueesta tuli suurvaltapoliittisen mielenkiinnon kohde ja nikkeliesiintymiin kohdistui myös taloudellisia intressejä. The International Nickel Company of Canada Ltd (Inco) asiantuntijat kävivät Petsamossa tutustumassa malmiesiintymiin ja neuvottelut Incon kanssa päätyivät malmiesiintymien luovutukseen Incolle kesäkuussa 1934. Toimintavastuu tuli Incon englantilaiselle tytäryhtiölle nimeltä The Mond Nickel Co, joka perusti Petsamoon oman tytäryhtiönsä, Petsamon Nikkeli Oy:n (PNO). Inco aloitti laadultaan parhaaksi katsotussa Kaulatunturin esiintymässä (Kaula) oman malmireservien määrän ja laadun selvittämisen ulottaen kairaukset 200 metrin syvyyteen.


  Kartta: Nördlich Teil des Petsamo-Gebietes mit Formenlinien. (Kartta: H. Hausen: Quartärgeologische Beobachtungen im nördlichen Teil des Petsamo-Gebietes, Fennia 45)


  Kartta:Nördlich Teil des Petsamo-Gebietes mit Formenlinijen. Maanmittaushallituksen kivipaino,Helsinki 1925

  Kaivoksen rakentaminen tunnelin ja kuilujen ajoineen alkoi englantilaisen urakoitsijan suorittamana vuonna 1937. Samanaikaisesti Kaulan kaivoksen rakentamisen kanssa suoritettiin tuntureilla edelleen myös malmin etsintää. Tuotantopuolen vetovastuussa oli vuodesta 1938 lähtien I. J. Simcox, koulutukseltaan metallurgi ja niinpä sulattopuoleen keskitettiin panoksia erityisen merkittävästi. Sulaton ja muunkin toiminnan tarvitsema sähköenergia suunniteltiin saatavaksi Paatsjoen Jäniskoskeen rakennettavasta voimalasta. Tunnelinajo edistyi hyvin ja 500 jalkaa korkea sulaton piippu saatiin nopeasti valmiiksi.

  Tuotannon piti alkaa syyskuun 1, päivänä 1940. Elettiin kuitenkin aikaa, jolloin Suomen ja Neuvostoliiton väliset sotatoimet painoivat päälle ja kaivokseen liittyvä toiminta pysäytettiin äkillisesti marraskuun viimeisenä päivänä 1939, kun neuvostojoukot suorittivat maihinnousun Liinahamariin. Vaikka venäläisten pommitukset saivat aikaan alueella yleisesti suurta tuhoa, Kolosjoki ja Jäämerentie säästyivät hävitykseltä. Tohtori Paavo Haapalan mukaan Kolosjoki säästettiin tietoisesti tuholta. Keskeinen asutusalue Salmijärvi sitä vastoin kohtasi täydellisen tuhon. Melkoisena yllätyksenä pidettiin sitä, että Petsamo pysyi Suomen hallinnassa – Neuvostoliitto ei välittänyt nikkelistä. Vuonna 1940 Mondin omistus nikkeliin loppui ja Saksan kanssa tehtiin sopimus, jossa omistus siirtyi Petsamon Nikkeli Oy:lle ja I. G. Farbenindustrielle. Sopimus saksalaisten kanssa johti töiden aloittamiseen Kolosjoella vuoden 1940 loppupuolella. Toiminnan pyörittäminen jäi nyt kokonaan suomalaisten vastuulle. Sodan aiheuttamat tuhot infrastruktuurille teettivät kovasti ylimääräistä työtä. Panostusta tarvittiin erityisesti malmin louhinnan käynnistämiseen.

  Nikkeliä tuotettiin kohtuullisella menestyksellä vuosina 1940-1944, jona aikana malmin kokonaislouhinta ylitti 400 000 tonnia. Tästä osa vietiin sellaisenaan pääasiassa Saksaan. Sotatoimien vuoksi hyvin liikkeelle lähtenyt nikkelin tuotanto jäi ajallisesti hyvin lyhyeksi. Sotatoimien aikana neuvostoliittolaiset eivät pommittaneet Kolosjokea. Olihan ilmeistä, että he halusivat tämän tärkeän tuotantokeskuksen ehjänä haltuunsa. Sulaton toiminta ajettiin hallitusti alas, jotta laitos jäisi täydessä kunnossa tuleville uusille isännille. Inco sai menettämästään konsessiosta Neuvostoliitolta 20 miljoonan dollarin korvauksen.

  Toiminnan päätyttyä suomalaisten osalta nikkelirikkaudet jäivät Neuvostoliiton käsiin. Uusi isäntä lisäsi tuotantoa voimakkaasti. Kolosjoen kohdalle Neuvostoliitto perusti Pechenga Nikel kombinaatin ja tästä Suomen vallan aikaisesta Kolosjoesta alettiin käyttää nimeä Nikel.