Petsamon retket 1918 ja 192
 • Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Petsamossa ja sen lähialueilla oli sotajoukkoja ympäri maailmaa, sillä Venäjän vallankumouksen jäljiltä rintamalinjat olivat sekavat.

  Alueesta tuli suomalaisille poliittinen kysymys itsenäisyysliikkeen myötä. Katsottiin että Jäämeren rannikon omistaminen Petsamossa olisi suomalaisille väylä muun maailman yhteyteen. Ajatus Petsamon kuulumisesta itsenäiseen Suomeen johti kahteen erilliseen sotaretkeen sen valloittamiseksi.

  Kevättalvella 1918 koottiin Rovaniemelle kaksi erillistä joukkoa Petsamon valtaamiseksi. Molemmat olivat yksityisten henkilöiden kokoamia, mikä ei vuoden 1918 tilanteessa ollut kovin harvinaista. Ensimmäistä johti filosofian tohtori Thorsten Renvall ja toista suomalaisten liikemiesten kokoamaa lääkäri Onni Laitinen. Nämä pääosin vapaaehtoisista koostuvat joukot oli nimetty komeasti ajan tyylin mukaan: Renvallin miehet olivat Lapin jääkäreitä, Laitisen joukot taas olivat nimeltään Lapin rakuunoita. Joukot yhdistettiin huhtikuussa Rovaniemellä. Sotajoukko oli pieni, mutta matkan varrelta mukaan liittyi lisää miehiä joten joukko kasvoi Petsamoon saapuessa toiselle sadalle. Tämä ensimmäinen Petsamon valtausyritys kilpistyi kuitenkin mahdottomuuteen: Pohjois-Venäjää miehittävät britit karkoittivat Jäämeren rannikolle toukokuun alussa edenneet suomalaiset laivojen tykkitulella ja ylivoimaisilla maihinnousujoukoilla.

  Toinen yritys Petsamon valtaamiseksi tehtiin kevättalvella 1920, jolloin brittien läsnäolo Pohjois-Venäjällä oli päättynyt. Tarkoitus oli hyödyntää valtatyhjiötä. Sotaretken komentaja oli Lapin rajajoukkojen päällikkö majuri Kurt Martti Wallenius ja joukko oli kooltaan 156 miestä. Petsamo oli valloitettu tällä joukolla 10. helmikuuta mennessä. Alueelta jouduttiin neuvostojoukkojen saapuessa vetäytymään Suomen puolelle jo 4. huhtikuuta. Tämäkään sotaretki ei siis tuonut Petsamoa Suomen yhteyteen.


  Kuva: Ensimmäinen lipunnosto Petsamossa Alaluostarin ”Kolmen tapahtuman kukkulalla”. Walleniuksen johtaman valtauksen merkiksi lippun nostettiin salkoon 25.2.1920. Samalla paikalle pystytettiin v. 1937 Petsamon Suomeen liittämisen muistomerkki. (Kuvaaja: K.M.Wallenius. Kuva: Lapin maakuntamuseo)
  sopimusten solmimista

  Ennen kuin ensimmäinen suomalaisten heimoretki oli valloittamassa asein Petsamoa, allekirjoittivat Suomen ja Venäjän sosialistiset tasavallat sopimuksen Petsamon liittämisestä Suomeen. Vaikka itse Lenin, Stalin ja Trotski allekirjoittivat sopimuksen, meni yli kaksi vuotta ennen kuin Petsamo liitettiin itsenäistyneeseen Suomeen Tarton rauhansopimuksessa 14.10.1920 lähes samoin rajoin kuin punaisten solmimassa sopimuksessa.

  Arvovaltaisena perusteena Petsamon liittämiselle Suomeen suomalaiset pitivät Venäjän keisari Aleksanteri II:n vuonna 1864 antamaa lupausta. Neuvostohallitus ei pitänyt itseään sidottuna tsaarien lupauksiin. Perusteena bolsevikeillä oli myös, ettei Petsamon väestö halunnut Suomen alaisuuteen. Petsamon Suomeen liittämisen painavimpana perusteena rauhanneuvotteluissa oli lopulta suomalaisten rakentama Jäämerentie majataloineen ja lennätinlinjoineen.


  Rajaehdotuksia ja -sopimuksia Petsamon alueella. (Kartta: Suomen kuvalehti 43/1920)

  Kartta: Suomen kuvalehti 43/1920.
  Julistus Petsamon läänin väestölle.
  Tarton rauhansopimus astui voimaan 31.12.1920. Petsamoon julistettiin poikkeustila ja alueesta muodostettiin oma lääninsä. Pastori F. E. Lilja kuulutti maaherra Ilmari Heleniuksen julistuksen Petsamon väestölle Petsamon kirkkosalissa ja Salmijärven Portin talossa maaliskuussa 1921.

  Pummanki

  J. E. Rosbergin Pohjois-Suomen kartta. Ab Lilius & Hertberg Oy.

  Kuva 1: Kalastajasaarennolla sijaitsevan Pummangin kylän maisemaa 1930. Pummanki oli vanhimpia suomalaisten siirtolaisasutuspaikkoja. Taustalla näkyvien tuntureiden luona kulki Suomen ja Venäjän raja. (Kuvaaja: Valto Pernu. Kuva: Lapin maakuntamuseo)

  J. E. Rosbergin Pohjois-Suomen kartta. Kartassa näkyy uusi valtakunnanraja. Kartta julkaistiin liitteenä matkailutoimisto Finlandian vuosikirjassa 1920-21 saatteenaan teksti: Oheenliitetty kartta on tekijän suostumuksella toimitettu ote Professori J. E. Rosbergin laatimasta Suomen koulukartasta, 2 pain., joka piakkoin ilmestyy Holger Schildin kustannuksella. (Kartta: Erkki Liljan kokoelma)

  Suomen Tasavallan hallituksen ja Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan hallituksen välillä 14. päivänä lokakuuta 1920 tehdyn rauhansopimuksen mukaan on Venäjä luovuttanut Petsamon alueen aluevesinensä rauhan voimaansastumisesta eli 31. päivästä joulukuuta 1920 lukien ikuisiksi ajoiksi Suomelle täydellä suvereenisella oikeudella omistettavaksi; ja on Venäjä samalla luopunut Suomen hyväksi kaikista oikeuksistaan ja vaatimuksistaan täten luovutettuun alueeseen nähden. Rauhansopimuksen mukaan ovat Venäjän kansalaiset, joilla oli kotipaikkansa Petsamon alueella rauhan voimaanastuessa, ilman muuta tulleet Suomen kansalaisiksi, kuitenkin niin, että kahdeksantoista vuotta täyttäneet ovat oikeutetut yhden vuoden kuluessa rauhansopimuksen voimaanastumisesta lukien valitsemaan Venäjän kansalaisuuden myös vaimonsa puolesta, mikäli heidän välillään ei ole toisin sovittu, ja vanhemmat kahdeksantoista vuotta nuorempien lastensa puolesta. Henkilöt, jotka ovat valinneet Venäjän kansalaisuuden, saavat sitä seuraavan vuoden kuluessa vapaasti siirtyä alueelta ja kuljettaa mukanaan kaiken irtaimen omaisuutensa säilyttäen myös oikeutensa kiinteään omaisuuteen, minkä mahdollisesti jättävät Petsamon alueelle.

  Sittenkuin Suomen hallitus on päättänyt, että täten Suomeen liitetty alue on toistaiseksi muodostettava erikoiseksi Petsamon lääniksi, ja määrännyt minut läänin maaherraksi, saan täten ilmoittaa kaikkien Petsamon läänin asukkaiden tiedoksi, että minä Suomen hallituksen edustajana olen nyttemmin vastaanottanut läänin hallinnon ja että tästä lähin Suomen lakeja ja asetuksia tullaan alueella noudattamaan.

  Suomen hallituksen tarkoituksena on viipymättä ryhtyä Petsamon läänin hallinnon ja oikeudenhoidon järjestämiseen sille pohjalle, jolle ne muussa Suomessa ovat rakennetut. Niinikään tulee Suomen hallitus tukemaan asukkaiden taloudellisia ja henkisiä pyrkimyksiä. Viimemainitussa suhteessa tullaan väestölle kohtuullisilla hinnoilla pitämään kaupan elintarpeita ja muita tarvikkeita; niinikään tullaan edistämään väestön elinkeinoja hankkimalla niiden harjoittamisessa tarpeellisia välineitä. Kansan uskonnonharjoitusta ja sivistyspyrkimyksiä tullaan tukemaan seurakuntaelämän kautta ja avaamalla eri paikkoihin ensi tilassa kansakouluja. Niinikään tullaan terveydenhoidosta pitämään huolta. Saattaen edelläolevan Petsamon läänin asukkaiden tietoon saan samalla Suomen hallituksen kehoituksesta lausua Petsamon läänin väestölle Suomen hallituksen tervehdyksen ja hallituksen toivomuksen, että väestö lujilla siteillä kiintyisi Suomeen ja tulisi tuntemaan Suomen isänmaakseen, joka tukee väestön pyrkimyksiä niin hyvin taloudelliseen kuin sivistykselliseen vaurastumiseen.

  Petsamossa, Petsamon läänin lääninhallituksessa, 26. päivänä helmikuuta 1921. Maaherra I. Helenius


  Petsamon lääninhallitus toteutti aluksi väestölaskennan ja otti asukkailta uskollisuuden valan Suomelle. Tavoitteena oli väestön suomalaistaminen. Alueen alkuperäisväestöä olivat kolttasaamelaiset, mutta 1800-luvun aikana sinne oli muuttanut suomalaisten ohella paljon venäläisiä ja karjalaisia siirtolaisia sekä myös muita kansallisuuksia.

  Kansallisuuskartta Itä-Karjalasta ja Kuollan niemimaasta. Sovittanut V. Keynäs v.1921. (Kartta: Karjalan keskushallitus: Karjalan oikeus, 1921)

  Karjalan Keskushallitus, tällä hetkellä ainoa todellinen Vienan ja Aunuksen Karjalan vaatimusten ja yksimielisen tahdon tulkki, on tällä julkaisulla tahtonut osottaa kaikille sivistyskansoille ja valtioille sekä ennen kaikkea kansainliitolle sen oikeuspohjan, jolle Karjala nojautuu vaatimuksissaan saada käyttää hyväksensä itsemääräämisoikeutta sekä päättää itse omasta kohtalostaan ja tulevaisuudestaan.

  Me tahdomme irti Venäjästä. Me tahdomme vapaiksi sen slaavilaisesta yliherruudesta, oli se sitten ulkokuoreltaan bolshevistinen, tsaristinen tai demokraattinen. Venäjällä ei ole mitään oikeutta yrittää pitää meitä Venäjän kansan orjina. Me tahdomme vapaina päästä kehittämään omia mahdollisuuksiamme oman heimomme, oman sukumme ja koko ihmiskunnan hyväksi. Todistakoon tämä kirjanen asiakirjoineen yhdessä Karjalassa tällä hetkellä uudelleen puhjenneen vapaustaistelun kanssa Karjalan kansan yksimielisestä pyrkimyksestä ja lujasta tahdosta saavuttaa se päämäärä, jonka se yksin katsoo itselleen elämisen arvoiseksi. Joulukuussa 1921. Karjalan Keskushallitus.
  (Karjalan keskushallitus: Karjalan oikeus, 1921)


  Kansallisuuskartta Itä-Karjalasta ja Kuollan niemimaasta. Sovittanut V.Keynäs 1921.Karjalan keskushallitus: Karjalan oikeus, 1921.)