De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

PERSONGALLERI:
Maupertuis
Alexis Clairaut
Réginald Outhier
Anders Celsius
Anders Hellant
Flickorna Planström

 


Persongalleri

I gradmätningsexpeditionen deltog från Frankrike astronom och matematiker Pierre-Louis de Maupertuis, matematikerna Charles Etienne Louis Camus och Alexis Claude Clairaut, astronom Pierre-Charles Le Monnier, tecknare M. d' Herbelot, sekreterare M. Sommereux, abbé Réginald Outhier. De hade även med sig betjänter från hemlandet. Från Sverige anslöt sig professor Anders Celsius. Den i Pello födda Anders Hellant, från länskansliet i Västerbotten, var hela tiden med som tolk.

Till den franska societeten i Torneå hörde förutom prästerskapet även stadens borgmästare, kommendanten för Västerbotten regemente och stadens borgare, alla med makor. De Maupertuis arrangerade en fin bjudning när landshövdingen i länet, Gabriel Gyllengrip, besökte staden.

Regementets kommendant, överstelöjtnant Carl Magnus du Rietz, tillhörde det franska adelsståndet. Kommendanten hade deltagit i striderna under stora ofreden och blivit tillfångatagen till Ryssland. Han gifte sig med Ebba, dottern till greve Henning Rudolf Horn, som likaledes blivit tillfångatagen och som hade dottern med under fängelsetiden. Expeditionen hade mycket att göra med Du Rietz och han var även till praktisk nytta i gradmätningsarbetet.

Som borgmästare i Torneå verkade den i Torneå födda rådmannesonen Petter Johan Pipping. Han kunde behjälpligt latin, efter som han fått boklig bildning. Han hade i åratal verkat som fogde i Lappland. Pipping var även den rikaste borgaren i Torneå.
Av prästerskapet hade fransmännen att göra med kyrkoherdarna Fougt och Brunnius. Magister och lantdagsman Abraham Fougt skötte även i Torneå om tjänsten som prost i Lappland. Fougt tackades som en gästfri värd och sällskapsman.

Fader och son Brunnius skötte om kyrkoherdetjänsten i Övertorneå församling. Gamle Brunnius kunde inte längre efter att ha blivit blind sköta sin tjänst, utan hans son Erik Brunnius den yngre skötte i praktiken kyrkoherdens uppgifter. Pojken bodde med sin familj i prästgården hos sin far, kyrkoherden. Erik den yngre hade hela sitt liv bott i Tornedalen och han skrivit sin avhandling om regionens historia, därför var han till stor glädje och nytta för fransmännen.

Mest hade fransmännen och framför allt fader Outhier att göra med skolmästaren i Torneå pedagogiet, magister Johan Wegelius. Diskussionerna gick smidigt på latin. De två olika kyrkosamfundens män, Wegelius och Outhier, möttes ofta. Wegelius ordnade exkursionens avskedsmöte i sitt hem. Då läste han för gästerna en dikt som han själv skrivit på latin. Wegelius skrev senare en tvådelad postilla i pietismens anda. Ingendera av herrarna berättar i sina skrivelser direkt om de gemensamma diskussionerna, för att inte ens tala om att de skulle skriva kritiskt om varandra. Tvärtemot, vänskapen och förtroendet var ömsesidigt.


Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna