De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

LIVET I ÄLVDALEN:
Boende
Lappar
Naturiakttagelser
Jordbruk
Matkultur
Religiöst liv

Läs mere:

Kyrkoåret från jli 1736 till maj 1737
De hemliga uppgifterna i Käymäjärvi

Kyrkoåret från juli 1736 till maj 1737


I Torneå stad förberedde gradmätningsexpeditionen sig för färden för att söka mätplatser vid Torne älv på bägge sidor om älven. Förberedelserna för resan var klara just innan midsommar, men man kunde inte starta alldeles genast.


Torsdagen var S:t Johannes dag, som man firar 11 dagar efter oss enligt "gamla stilen". Det är en stor högtidsdag, och fastän allting var klart kunde vi därför inte starta den dagen.
(Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 38)


Gudstjänster hölls sommartid varje söndag.

Fredagen den 14.9 var en av årets fyra stora bönedagar. Gudstjänsterna varade från morgon till långt in på eftermiddagen och olovlig frånvaro bestraffades


Fredagen var en av de fyra stora årliga bönedagar, som konungen av Sverige ålalägger landets innevånare att iakttaga. De arbetar då inte alls, och en från varje familj måste komma till kyrkan, om de än bor 30 mil, dvs 60 lieues, därifrån. I Pello är endast fem familjer undantagna härifrån på grund av risken för elds- eller andra olyckor; denna befrielse går i tur bland dem alla. I kyrkan tar man upp namnen på dem som är där, och de familjer som är frånvarande utan gott skäl får obehag därav. Dessa dagar sitter man mycket länge i kyrkan. I kyrkan i Övertorneå
hölls två predikningar i följd, och man var i kyrkan från klockan 9 á 10 på morgonen till klockan 3 på eftermiddagen. (Outhier. Journal från en resa i Norden, s.70)


På allhelgonadagen, måndagen den 12.11, hölls två gudstjänster i Torneå stads kyrka, en på morgonen och en på kvällen. Fransmännen förundrade sig över hur invånarna i Torneå dagarna före jul trots den stränga kölden livligt skötte sina ärenden och besökte varandra. På julen satt man största delen av dagen i kyrkan och resten av dagen hemma och läste och sjöng psalmer.
8.1.1737 var det menlösa barns dag och fransmännen samlades för middag hos överstelöjtnant du Rietz.


Man firade Menlösa barns högtid, och vid middagstid såg vi mer än 100 finnar komma ut ur finska kyrkan. Somliga återvände in till staden, andra till sina bostäder längre upp vid floden. Det var ett egenartat skådespel denna långa rad av slädar, och Haapaniemi var en fördelaktig plats för att kunna iakttaga det.
(Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 101)


Nyårsdagen, som var en av de stora högtiderna, firades enligt den franska kalendern 12.1. I början av januari arrangerades stora marknader i Jukkasjärvi, dit reste man även från Torneå.


Under påsk hölls många gudstjänster. Då fastade man inte som sed var i de katolska länderna, men människorna iakttog enligt eget omdöme någon annan typ av återhållsamhet.


På torsdag i Stilla veckan gick invånarna i kyrkan. Där hölls predikan utan
mässa. På fredagen gick man ännu mer mangrant i kyrkan. Där hölls predikan
och mässa, och åtskilliga gick till nattvarden. Efter middag hölls det
ytterligare predikan, och predikanten sjöng något från predikstolen. Man
fastar inte ens på långfredagen, men iakttar den återhållsamhet man finner
lämplig. Några särskilt fromma personer äter ingenting alls på långfredagen.
På lördag och söndag, påskdagen, var det ganska milt och vackert väder, snön
smälte i solskenet. På påskdagen höll kyrkoherden och hans medhjälpare ingen
mässa, men man besökte kyrkan och där hölls predikan på morgonen och på
kvällen.


Den första av de fyra stora bönefredagarna var fredagen den 3.5. Det var en varm dag. "Ortsborna gick i kyrkan tre gånger, första gången klockan 5 på morgonen. De var i kyrkan nästan hela dagen." (Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 108)


I måndasskiftet april-maj ordnades katekisation, ett allmänt husförhör om katekesen. Katekisationen tog tre dagar och då utfrågades utan åtskillnad såväl gamla som unga om katekesen. På torsdag och fredag hölls katekisationen på finska för drängar och pigor och på fredag på svenska för borgarna, som alla infann sig punktligt.
På böndagarna för vårsådd under de s.k. "gångedagarna" bad man om god årsväxt. Det var dagarna mellan bönsöndag och Kristi himmelsfärdsdag.


Man hade firat påsk liksom vi, och liksom vi högtidlighöll man också les Rogations. På måndag och tisdag gick man flitigt i kyrkan, och det predikades över det evangelium som vi har för mässan vid les Rogations. De kallar dessa dagar Gongedag , vilket betyder processionsdag. De går dock inte i procession utan nöjer sig med att höra predikan och sjunga psalmer i kyrkan. (Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 110)


Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna